ALGEMENE VOORWAARDEN VA Shirley

VA Shirley is gevestigd aan de Rivierlaan 76, 3207 BM in Spijkenisse en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 74837761.

VA Shirley is VA trainer en begeleidt vrouwen bij het bouwen van een succesvol bedrijf als VA. VA Shirley doet dit o.a. door het aanbieden van de online training Droomleven als VA.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten. Ik heb geprobeerd de voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk, neem dan gerust contact met mij op via:

* info@vashirley.nl.

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden komen geregeld dezelfde begrippen terug. Om discussie over de betekenis ervan te voorkomen, lees je hier wat er met de verschillende begrippen bedoeld wordt.

VA Shirley: de aanbieder van de online dienst en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Zakelijke klant: de natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een dienst afneemt bij VA Shirley. Let op: dit is ook de zelfstandig ondernemer die op naam van haar bedrijf de dienst afneemt.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een dienst afneemt bij VA Shirley en daarmee een betalingsverplichting aangaat.
Deelnemer: de Zakelijke klant of Consument die deelneemt aan een online dienst van VA Shirley zoals de training Droomleven als VA.
Dienst(en): de door VA Shirley aangeboden online diensten. Hieronder valt o.a. maar niet uitsluitend de training Droomleven als VA.
Website: de website van VA Shirley te bereiken via
https://www.vashirley.nl.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.


Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt ‘Deelnemer’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou of jouw’ en worden ‘Deelnemer’ en ‘VA Shirley’ samen ook ‘Partijen’ of afzonderlijk ‘Partij’ genoemd.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online Diensten en de online leeromgeving van VA Shirley. Als je een Dienst afneemt, word je gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en gaat VA Shirley ervan uit dat je bekend bent met de inhoud ervan.

2.      Deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor Consumenten als voor Zakelijke klanten. Als iets alleen voor een bepaalde categorie van toepassing is, wordt dit duidelijk in het artikel aangegeven.

3.      VA Shirley kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Hierover ontvang je vooraf schriftelijk bericht.

4.      Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken (ongeldig blijken) dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.

5.      Wanneer de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan gaat de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.

6.      Eventueel door de zakelijke klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD

1.      Het aanbod van VA Shirley is vrijblijvend. Dit betekent dat VA Shirley het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.      VA Shirley gaat ervan uit dat de gegevens die jij aan VA Shirley verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

3.      Genoemde prijzen zijn voor Consumenten inclusief btw en voor Zakelijke klanten exclusief btw.

4.      De inhoud van de Dienst bestaat uit de diensten, modules en voorwaarden die in het aanbod zijn omschreven.

5.      Omdat vergissen menselijk is, kun je VA Shirley niet houden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het aanbod en programmeer- en/of typefouten op de Website en social mediakanalen van VA Shirley.

6.      Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kun je VA Shirley niet meer houden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

 

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE DIENST

Met het sluiten van de overeenkomst gaan Partijen beide een aantal verplichtingen aan en hebben Partijen ook beide een aantal rechten:

1.      Via een link kun je je aanmelden voor deelname aan een online Dienst. Bij aanmelding ga je een betalingsverplichting aan.

2.      De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat jij digitaal akkoord gaat met het aanbod van VA Shirley door de Dienst van jouw keuze aan te geven, het bestelproces af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

3.      Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie ook gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen zoals e-mail.

4.      VA Shirley treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.

5.      VA Shirley gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat VA Shirley haar kennis en ervaring naar beste inzicht, eer en geweten in zet om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. VA Shirley kan echter niet garanderen dat jij het gewenste resultaat bereikt en/of in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf en jouw inzet.

6.      Je dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten om gebruik te kunnen maken van de Diensten van VA Shirley.
Hierbij kun je denken aan een stabiele internetverbinding, computer, smartphone, tablet en software.

7.      Online Diensten, onderdelen daarvan of de manier van aanbieden kunnen in de loop der tijd wijzigen. In het aanbod wordt duidelijk aangegeven wat je van de online Dienst kunt verwachten.

8.      Door noodzakelijk onderhoud kan het gebeuren dat de Website en/of online omgeving van VA Shirley tijdelijk buiten gebruik gesteld is. Doordat bij een online Dienst gebruik gemaakt wordt van software van derden, kan VA Shirley niet garanderen dat een online Dienst op ieder moment beschikbaar is.

9.      In het geval een vragenronde of contactmomenten onderdeel zijn van de online Dienst, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Nadat de looptijd van de Dienst is verlopen, vervalt het recht op deze vragenrondes en/of contactmomenten. Het is jouw verantwoordelijkheid om hier tijdens de looptijd van de Dienst gebruik van te maken.

10.  Wanneer je ongepast gedrag vertoont, in strijd handelt met de fatsoensnormen of door je gedrag de uitvoering van de Dienst belemmert of bemoeilijkt (dit naar het oordeel van VA Shirley), heeft VA Shirley het recht je onmiddellijk de toegang tot de Dienst, de online omgeving en eventueel bijbehorende community te ontzeggen. Je hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van het factuurbedrag.

11.  VA Shirley gaat ervan uit dat je bij een groepstraject rekening houdt met de privacy en belangen van andere deelnemers. Beeld- en geluidsopnames van personen mogen daarom alleen gedeeld worden met toestemming van alle personen die op het beeld- en/of geluidsmateriaal te zien of te horen zijn.

12.  Het versturen van SPAM, zelfpromotie of andere ongewenste berichten is de online omgeving en/of community is vanzelfsprekend verboden. Dit valt in ieder geval onder het ongepaste gedrag wat bedoeld wordt in lid 10 van dit artikel.

 

ARTIKEL 4 – ACCOUNT

1.      Om deel te kunnen nemen aan een Dienst, is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt met naam, gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Alleen met een account heb je toegang tot de online omgeving.

2.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor het account en zult zorgvuldig omgaan met de inloggegevens. Dit betekent onder andere dat je de inloggegevens niet met derden zult delen.

3.      Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van je account, neem je direct contact op met VA Shirley.

4.      Het is niet toegestaan om met meerdere personen deel te nemen aan een Dienst via één account. Wanneer dit toch blijkt te gebeuren, heeft VA Shirley het recht je de toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang ontzeggen. Je betalingsverplichting blijft hierbij bestaan.

 

 ARTIKEL 5 – WETTELIJKE BEDENKTIJD

1.      De wettelijke bedenktijd voor Consumenten (herroepingsrecht) is niet van toepassing op de Diensten van VA Shirley waaronder de online training Droomleven als VA. Dit komt omdat de Dienst bestaan uit een levering van digitale inhoud. Door de Dienst af te nemen, stemt de Consument ermee in om direct toegang tot de gehele online training te krijgen in de online omgeving. De Consument verklaart daarmee afstand te doen van het wettelijke recht van ontbinding.

2.      De overige Diensten van VA Shirley zoals masterclasses vallen onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt zoals bedoeld in artikel 6:230 p onder e van het Burgerlijk Wetboek. Ook voor deze Diensten is de wettelijke bedenktijd uitgesloten.

 

ARTIKEL 6 – LOOPTIJD & ANNULERING

 

1.      Een Dienst heeft een looptijd van bepaalde tijd. Deze bepaalde tijd wordt in het aanbod genoemd. Het is jouw verantwoordelijkheid om de online Dienst helemaal door te lopen voor afloop van die bepaalde tijd.

2.      Voor het bijwonen van masterclasses of workshops geldt dat er geen restitutie (terugbetaling) mogelijk is. Het is ook niet mogelijk om iemand anders in jouw plaats te stellen omdat na afloop een replay aangeboden wordt.

3.      Bij online Diensten heb je geen recht op restitutie (terugbetaling) van het aankoopbedrag vanaf het moment dat je toegang hebt gekregen tot de Dienst. Het maak daarbij niet uit of je de gehele inhoud daadwerkelijk bekeken hebt. Eventuele niet genoten live-momenten of vragenrondes kunnen worden gerestitueerd mits VA Shirley hier nog geen (voorbereidende) kosten voor gemaakt heeft.

 

ARTIKEL 7 – GARANTIE & DISCLAIMER

1.      VA Shirley zal zich als een goede dienstverlener inspannen om ervoor te zorgen dat jij optimaal gebruik kunt maken van de online omgeving.
Omdat VA Shirley hierbij gebruik maakt van software van derden, kan VA Shirley echter niet garanderen dat de online omgeving op ieder moment bereikbaar is.

2.      VA Shirley streeft ernaar eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en te zorgen dat jij hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.

3.      VA Shirley kan de online omgeving tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen. Hierover word je zoveel mogelijk vooraf geïnformeerd.

4.      VA Shirley heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan zowel de betaalde als gratis Diensten. Desondanks kan het gebeuren dat informatie op de Website of in de online omgeving, onjuist, onvolledig of niet meer actueel is. VA Shirley heeft het recht de content te allen tijde te wijzigen of aan te vullen

 

ARTIKEL 8 – PRIJZEN, FACTURATIE & BETALING

1.      Actuele prijzen worden in het aanbod genoemd. VA Shirley heeft het recht om prijzen te wijzigen. Wanneer een prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) kalendermaanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet in het geval de prijswijziging het gevolg is van gewijzigde wet- en regelgeving of een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet voorzien was.

2.      Aankopen dienen te worden betaald via online betalingssysteem direct na afronding van de aanmelding. Betalen kan via de door VA Shirley aangegeven betaalopties. Je ontvangt de factuur automatisch per e-mail.

3.      Na het sluiten van de overeenkomst krijg je direct toegang tot de gehele Dienst. Vanzelfsprekend blijf je eventuele termijnbetalingen verschuldigd.

4.      In geval een betaling niet (tijdig) door VA Shirley is ontvangen of een betaling zonder gegronde redenen wordt gestorneerd, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Blijft na deze betalingsherinnering de betaling nog steeds uit, dan ben je van rechtswege in verzuim en kan VA Shirley wettelijke (handels)rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag.
Ook heeft VA Shirley dan het recht de wettelijk bepaalde incassokosten bij jou in rekening te brengen.

5.      Bij niet (tijdige) betaling of het zonder gegronde redenen storneren van een betaling, heeft VA Shirley het recht gebruik te maken van haar opschortingsrecht. Dit betekent dat VA Shirley je onmiddellijk de toegang tot de online omgeving kan ontzeggen totdat de betaling alsnog door VA Shirley is ontvangen. Je betalingsverplichting blijft dan vanzelfsprekend bestaan.

6.      Bij het zonder gegronde redenen storneren van een termijnbetaling, heeft VA Shirley het recht je de toegang tot de online omgeving te ontzeggen totdat alle resterende termijnbetalingen door VA Shirley zijn ontvangen.

 

ARTIKEL 9 – PRIVACY

1.      Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de online omgeving is ook de privacy- en cookieverklaring van VA Shirley van toepassing. Deze is te lezen via https://www.vashirley.nl/privacyverklaring/.

2.      VA Shirley zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

 

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.      Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op werken als teksten, afbeeldingen, geluidfragmenten en video’s, welke getoond worden tijdens uitvoering van de Dienst, in de online omgeving, op de social mediakanalen, op de Website, in podcasts van VA Shirley of in welke content dan ook, berusten uitsluitend bij VA Shirley (of VA Shirley heeft er een gebruiksrecht op verkregen). Deze werken mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van VA Shirley worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.

2.      Wanneer je handelt in strijd met dit artikel, heeft VA Shirley het recht haar schade op jou te verhalen.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

1.      Niets in de Diensten, online omgeving, blogs of in welke content dan ook, kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten.

2.      Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis. Het maken van beslissingen op basis van de door VA Shirley aangeboden content gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige verantwoordelijkheid.

3.      VA Shirley aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruik van de online omgeving of de tijdelijke onmogelijkheid om de online omgeving te bezoeken.

4.      VA Shirley is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat VA Shirley is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuist of onvolledige gegevens zoals een foutief e-mailadres. Invoerfouten bij het plaatsen van je bestelling, komen voor jouw rekening en risico.

5.      Iedere aansprakelijkheid van VA Shirley is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.

6.      Mocht VA Shirley aansprakelijk zijn voor schade dan is dat te allen tijde alleen voor directe schade. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

7.      In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) kalendermaanden na afloop van de overeenkomst.

8.      Wanneer een bepaling uit dit artikel onredelijk bezwarend blijkt voor de Consument, dan is deze bepaling niet van toepassing voor de Consument.

 

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

1.      Wanneer je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dan dien je dit zonder onnodige vertraging, volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk te melden bij VA Shirley.

2.      VA Shirley zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

3.      Wanneer de Consument een klacht heeft over een aankoop via de Website, dan kan de Consument ook een klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr.

 

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE

1.      Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de Partijen als geschil worden gezien.

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Maaike van @maaike. online legal support. www.onlinelegalsupport.nl.