Privacyverklaring

U leest de privacyverklaring van VA Shirley. VA Shirley levert ondersteunende diensten aan ondernemers op het gebied van agendabeheer, mailbeheer, social media beheer, websitebeheer, organisatie, content writing en e-mailmarketing. 

VA Shirley is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

·         info@vashirley.nl

·         06-38632979

·         Kamer van Koophandel: 74837761

Shirley van Dam-Weber is de Functionaris Gegevensbescherming van VA Shirley Zij is te bereiken via info@vashirley.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VA Shirley verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Bedrijfsnaam

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         IP-adres

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

·         Locatiegegevens

·         Gegevens over uw activiteiten op onze website

·         Bankrekeningnummer t.b.v. betalingen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vashirley.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VA Shirley verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van jouw betaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

·         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

·         Om diensten bij je af te leveren

·         VA Shirley analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

·         VA Shirley verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VA Shirley bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van wettelijke regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
1. Persoonsgegevens t.b.v. het aannemen of verstrekken van een opdracht worden bewaard zolang u gebruik blijft maken van de diensten van VA Shirley. Op verzoek kunnen bij beëindiging van de diensten uw gegevens verwijderd worden uit ons systeem.
2. Als u contact opneemt met VA Shirley via de website, worden de gegevens die u meestuurt (zoals naam, bedrijfsnaam, mailadres en telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver van Vimexx. Die gegevens worden tot maximaal twee jaar bewaard.
3. De gegevens die worden verzameld door Google Analytics zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard op de server van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden
VA Shirley verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VA Shirley gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VA Shirley gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

·         Google Analytics
Functie:
Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

·         Facebook en Instagram
Functie: permanente en sessie cookies
Bewaartermijn: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

·         LinkedIn
Functie: permanente en sessie cookies
Bewaartermijn: 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VA Shirley en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vashirley.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VA Shirley wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VA Shirley neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vashirley.nl

VA Shirley heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·         Beveligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·         TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.